KOHTLA-JÄRVE   LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

Kohtla-Järve                                                                     1. august 2017 nr 28

 

 

Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Kohtla-Järve Linnavolikogu                       21. augusti 2013. a määruse nr 186 “Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise kord” § 3 lõike 2 alusel.

§1. Arengukava kinnitamine

Määrusega kinnitatakse Kohtla-Järve Lasteaia Muinasjutt arengukava õppeaastateks 2017 - 2020 (lisatud).

§2. Määruse jõustumine

 
Määrus jõustub 1. septembril 2017. a.

 

 

 

Ljudmila Jantšenko                                                                           Anna Generalova

linnapea                                                                                              linnasekretär