Lasteaia õppe – ja kasvatustöö korraldus toimub "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" ja "Koolieelse lasteasutuse seaduse" alusel.

Õppe - ja kasvatustegevust viiakse läbi integreeritud üldõpetuse põhimõttel: nädalaks on valitud üks teema, mis läbib kõiki õppe - ja kasvatustegevusi.

Lasteaial on oma õppekava, mis määrab:

1) õppe - ja kasvatustegevuse eesmärgid;

2) õppe - ja kasvatuskorralduse põhimõtted;

3) õppe - kasvatustegevuse sisu, mahu ja ajalise korralduse;

4) lapse hindamise põhimõtted;

5) lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel.

Õppe - ja kasvatustegevuse eesmärgid:

- laste mitmekülgse arengu soodustava keskkonna loomine;

- õppe- ja kasvatustöö kõrge kvaliteet;

- lasteaia õppekava vastab seadusele ning arvestab lasteaia omapära ja laste individuaalseid iseärasusi;

- pedagoogide ja lastevanemate koostöö.

Õppe - ja kasvatustegevuse sisu esitatakse järgmistes õppe - ja kasvatustegevuse valdkondades:

1) keel ja kõne;

2) matemaatika;

3) kunst;

4) muusika;

5) liikumine;

6) eesti keel (alates 3. aasta vanusest);

7) mina ja keskkond.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

1) Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine

2) Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine

3) Lapse loovuse toetamine

4) Mängu kaudu õppimine

5) Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine

6) Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine

7) Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine

8) Üldõpetusliku tööviisi rakendamine

9) Kodu ja lasteasutuse koostöö

10) Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

2023/2024 õppeaasta eesmärk

Õppeprotsessi parendamine erinevate  metoodikate kaudu, väärtuskasvatuse edendamine õppe- ja kasvatusprotsessis, kasutades programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodikat ning andes keskkonnahariduslikke teadmisi  KIK projektide toel.

Läbiviimise aeg

Üritus

September

Õppeaasta alguse pidu „Teadmiste päev!”

Liiklusnädal, orienteerumine tänaval

Spordinädala üritus

Ülemaailmne puhtuse päev

Mihklipäeva tähistamine

Oktoober

Õpetajate päeva tähistamine

Sügispidu

Ülemaailmne loomakaitsepäev

Ülemaailmne kätepesupäev

November

Isadepäev

Mardipäev

Helkurinädal

Ülemaailmne lahkuse päev 

Detsember

1. Advendi püha

Piparkookide küpsetamine

Toida linde talvel!

Jõulukuuse ehtimine rühmas omatehtud kaunistustega (lastega rühmas)

Jõulupidu

Jaanuar

Hüvastijätt kuusega

Talvelõbud õues

Rahvusvaheline aitäh-päev (projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” raames)

Rahvusvaheline kallistamise päev

Eesti kirjanduse päev

Veebruar

EV sünnipäeva tähistamine

Sõbrapäev

Ülemaailmne turvalise interneti päev (projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” raames)

Riiklik hambavalu päev 

Riiklik kapsapäev

Vastlapäev

Heategevuslik üritus kodutute loomade toeks (koos lastevanematega)

Märts

Teatrinädal

Värvipliiatsite päev

Rahvusvaheline muinasjutupäev 

Üleilmne veepäev

Emakeelepäev

Aprill

Naljapäev

Supi päev

Lihavõtted

Lumikellukese päev

Südamekuu

Mai

Emadepäev

Päikese päev

Rahvusvaheline kiusamisvastane päev  (projekti “Kiusamisest vaba lasteaed” raames)

Õppeprogramm: Saladused vees

Laulu- ja tantsupidu

Lõpupidu

Juuni

Laste kaitsepäev. Seebimullide pidu

Attachments:
Download this file (Lasteaia Muinasjutt õppekava.pdf)Lasteaia Muinasjutt õppekava[ ]856 kB