Koolieelse lasteasutuse seadus - www.riigiteataja.ee

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus - www.riigiteataja.ee

Isikuandmete kaitse seadus - www.riigiteataja.ee